Statut szkoły

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NR 62

W GDAŃSKU

Spis treści

Rozdział I      …………………………………………………………………………………. s. 3

Rozdział II     ………………………………………………………………………………… s. 3

Rozdział III   …………………………………………………………………………………. s. 5

Rozdział IV   …………………………………………………………………………………. s. 7

Rozdział V     ………………………………………………………………………………… s. 15

Rozdział VI   ………………………………………………………………………………… s. 24

Rozdział VII  ………………………………………………………………………………… s. 30

Rozdział VIII ………………………………………………………………………………… s. 40

Rozdział IX   ………………………………………………………………………………… s. 47

STATUT

Szkoły Podstawowej nr 62 w Gdańsku

Rozdział I

Podstawa prawna

Statut opracowany został na podstawie następujących aktów prawnych:

1.                   Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz. 1943, z późn. zm.),

2.                   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. z 2001 r.  Nr 61, poz. 624 z pózn. zm.)
.

Rozdział II

Informacje ogólne

§ 1

1.                   Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa Nr 62

2.                   Siedziba szkoły: 80-635 Gdańsk, ul. Kępna 38, tel/fax 58 307-31-23, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.                   Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasta Gdańsk.

4.                   Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Pomorski Kurator Oświaty.

5.                   Szkoła jest jednostką budżetową. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

6.                   Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 2

1.                 Czas trwania nauki w szkole wynosi 6 lat.

2.                 Szkoła jest Szkołą Podstawową z oddziałami   integracyjnymi.

3.                 Szkoła ma w swojej strukturze organizacyjnej klasy I – VI oraz oddziały przedszkolne.

4.                 Do klas I – VI przyjmuje się:

1)      z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;

2)      na wniosek rodziców 9 prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

5.           Do oddziałów przedszkolnych przyjmuje się dzieci zgodnie z

      obowiązującymi kryteriami ustawowymi.

6.           Szczegółowe zasady naboru do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych

     określa  regulamin rekrutacji.

Rozdział III

Cele i zadania szkoły

§ 3

1.     Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, uwzględniające w szczególności Program Wychowawczy Szkoły oraz szkolny zestaw programów nauczania a w szczególności:

1)      jako nadrzędny cel pracy edukacyjnej uznaje wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami

2)      umożliwia pobieranie nauki przez dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, zgodnie
z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,

3)      umożliwia harmonijną realizację przez nauczyciela zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania,

4)      podejmuje działania mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów,

5)      prowadzi w środowisku szkoły edukację prozdrowotną, promocję zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia.

2.     Szkoła jako ośrodek życia intelektualnego i społecznego zapewnia uczniom

przygotowanie do dalszej nauki, życia i pracy w zakresie :

1)      zespołowej, posługiwanie się powszechnie używanymi narzędziami
i urządzeniami technicznymi,

2)      rozwijania zdolności poznawczych, zainteresowań i uzdolnień,

3)      opanowania niezbędnych umiejętności, jak: korzystanie z różnego rodzaju źródeł informacji, rozwiązywania problemów oraz uczestnictwo w pracy czynne uczestnictwo w życiu społeczności szkolnej.

3. Działalność edukacyjna szkoły określana jest przez:

1)      Szkolny Program Wychowawczy,

2)      Szkolny Zestaw Programów Nauczania,

3)      Roczny Plan Pracy Szkoły.

  

4. Szkoła, realizując swoje cele i zadania w procesie lekcyjnym i pozalekcyjnym, współpracuje z rodzicami, administracją samorządową, placówkami opieki specjalistycznej oraz instytucjami społeczno-kulturalnymi.

5. Szkoła organizuje naukę religii i etyki dla tych uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie. Warunki i sposób organizowania religii i etyki określają odrębne przepisy.              

Rozdział IV

Organy szkoły

§ 4

    Organami szkoły są:

1.                                      Dyrektor szkoły,

2.                                      Rada Pedagogiczna,

3.                                      Rada Rodziców,

4.                                      Samorząd Uczniowski.

Dyrektor

§ 5

1.  Do zadań i kompetencji Dyrektora szkoły należy w szczególności:

1) organizowanie i kierowanie działalnością dydaktyczną, wychowawczą
i opiekuńczą
szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz poprzez:

   a) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

a)            sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

b)                przewodniczenie Radzie Pedagogicznej podczas jej obrad,

c)            realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców podjętych
w
ramach ich kompetencji,

d)           dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły
i ponoszenie
odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,

e)            wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

f)                  wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów szczególnych,

g)           współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

h)           stwarzanie warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń
i innych organizacji,
których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

i)                   odpowiadanie za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  ucznia,

l)    korzystanie w razie potrzeby z możliwości zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego,

ł)  coroczne ustalanie zestawów podręczników lub materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych, które będą obowiązywać w danym roku szkolnym,

m) wykonywanie  czynności związanych z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych
i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związanych
z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami,

n)           określanie szczegółowych warunków korzystania przez uczniów
z podręczników lub materiałów edukacyjnych.

2. Dyrektor szkoły czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego, wydaje decyzje

        administracyjne dotyczące obowiązku szkolnego.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom
i
innym pracownikom szkoły,

c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
w
sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz      pozostałych pracowników szkoły.

4. Dyrektor, wykonując swoje zadania we współpracy z Radą Pedagogiczną, rodzicami, samorządem uczniowskim, przestrzega zasad zawartych
w regulaminach powyższych organów.

5. W przypadku nieobecności Dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor,
a w szkołach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel
tej szkoły wyznaczony przez organ prowadzący.

6. Do komisji konkursowej na Dyrektora szkoły powołuje się dwóch przedstawicieli Rady Rodziców i dwóch reprezentantów Rady Pedagogicznej na walnych spotkaniach ich przedstawicieli.

Rada Pedagogiczna

§ 6

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, działającym w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w szkole.

3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)    zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,

2)    zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,

4)    ustalanie organizacji dokształcania zawodowego nauczycieli,

5)    ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,
w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki
(art. 41 ust. 1 pkt. 6 ustawy o systemie oświaty po nowelizacji).

4. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)    organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,

2)    projekt planu finansowego szkoły,

3)    wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)    propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

5)    propozycje Dyrektora w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora.

5.  Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły, jego zmian
i przedstawia do zaopiniowania Radzie Rodziców.

6.  Rada Pedagogiczna obraduje na posiedzeniach:

    

Rada Rodziców

§ 7

1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów szkoły.

2. Tryb powołania Rady Rodziców:

    

    1) wyboru do Rady Rodziców dokonuje się w każdym roku szkolnym,

    2) w skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranym w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.

3. Do zadań i kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

1.         występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami
i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

2.         uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną  programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,

3.         opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
i wychowania,

4.         opiniowanie projektu planu finansowego szkoły,

5.         udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu,

6.         gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,

7.         działanie  na rzecz stałej poprawy bazy szkolnej,

8.         na wniosek Dyrektora szkoły przedstawia swoją opinię dotyczącą pracy nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego,

9.         delegowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora szkoły.

  

Samorząd Uczniowski

§ 8

1.  Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2.  Samorząd Uczniowski, działając w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, jest współorganizatorem działalności oświatowej, kulturalnej, sportowej, charytatywnej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły.

3.  Do kompetencji samorządu należy w szczególności:

1)        przedstawianie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wniosków
i opinii
we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących przestrzegania praw uczniów, takich jak:

  

a)     prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i
stawianymi wymaganiami,

b)    prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów nauczania i zachowania,

c)     prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji pomiędzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

d)    prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

e)     prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

4. Szczegółowy zakres działań, zadań, kompetencji i tryb wyboru określa regulamin Samorządu Uczniowskiego.

Współpraca między organami szkoły

§ 9

1.  Zasady współdziałania organów szkoły:

1)      wszystkie organy szkoły współpracują ze sobą w duchu porozumienia
i tolerancji, z poszanowaniem prawa poszczególnych organów do swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji,

2)      rodzice i uczniowie, poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają w formie pisemnej organom szkoły swoje wnioski
i opinie,

3)      przedstawione wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach

zainteresowanych organów, a wnioskodawcy otrzymują pisemną informację dotyczącą przebiegu sprawy.

2.  Zasady rozwiązywania sytuacji konfliktowych w szkole:

 

1)      konflikty wewnątrzszkolne rozstrzygane są na terenie szkoły,

2)      w sytuacjach konfliktowych pomiędzy poszczególnymi organami szkoły, Dyrektor szkoły stwarza zainteresowanym stronom warunki do ich rozstrzygania; każdy z organów szkoły ma możliwość obrony swojego stanowiska,

3)      wszyscy członkowie społeczności szkolnej mogą składać do Dyrektora szkoły skargi i wnioski w formie pisemnej (w sekretariacie szkoły, pocztą zwykłą) lub w formie ustnej (osobiście lub telefonicznie); Dyrektor szkoły w ciągu 14 dni informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku lub skargi,

4)      konflikt między uczniem a nauczycielem rozstrzyga wychowawca klasy, pedagog lub Dyrektor szkoły,

5)      konflikt między rodzicem a nauczycielem rozstrzyga klasowy zespół nauczycielski, Rada Pedagogiczna lub Dyrektor szkoły,

6)      w przypadku konfliktu między Dyrektorem szkoły a Radą Pedagogiczną organem rozstrzygającym jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

7)      Dyrektor szkoły może powołać komisję rozjemczą, w skład której wchodzą
w równej liczbie
(po 2 osoby) przedstawiciele stron będących w konflikcie,

8)      w przypadku, gdy strony nie zgadzają się z wynikiem postępowania rozstrzygającego, mają prawo odwołać się, w zależności od rodzaju sprawy do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka lub właściwego sądu.

Rozdział V

Organizacja szkoły

§ 10

Organizacja roku szkolnego:

1) Rok szkolny rozpoczyna się w pierwszym roboczym dniu września, a kończy
z dniem
31 sierpnia roku następnego.

2) Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych, letnich i innych dni wolnych określają odrębne przepisy.

3) Zajęcia lekcyjne odbywają się w cyklu pięciodniowym od poniedziałku do piątku.

§ 11

Podstawą organizacji nauczania i wychowania w danym roku szkolnym jest arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora szkoły na podstawie ramowego planu nauczania i zatwierdzonego przez organ prowadzący.

§ 12

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego. Rozkład zajęć uwzględnia zasady zdrowia i higieny pracy.

§ 13

1. Uczniowie podzieleni są na oddziały i realizują program nauczania według ustalonego planu nauczania. Program i plan nauczania określone są odrębnymi przepisami.

2. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III są  prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

3. Klasy integracyjne liczą od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 z orzeczeniem

    do kształcenia specjalnego.

§ 14

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne
z zakresu kształcenia ogólnego,

b) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

-       zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

-       zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,

c) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,

d) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

e) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

2.     Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne, takie jak: nauka religii, zajęcia związane z podtrzymywaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej,
a w szczególności nauka języka oraz własnej historii i kultury, planowania rodziny.

3.     Zajęcia, o których mowa, organizuje Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

4.     Szkoła może prowadzić również inne zajęcia niż wyżej wymienione zajęcia edukacyjne.

5. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywające się w systemie klasowo-lekcyjnym, przerwy 10-minutowe,
przerwa obiadowa 20 minut.

6. Godzina lekcyjna w klasach IV-VI trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy na podstawie ramowego planu nauczania.

7. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia według ustalonego przez siebie planu, dostosowując czas zajęć
i przerw do aktywności uczniów, zachowując ciągłość nauczania i doskonalenia podstawowych
umiejętności oraz uwzględniając w każdym dniu zajęcia ruchowe.

§ 15

1.   W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału I, II lub III, ucznia zamieszkałego
w obwodzie szkoły, Dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w paragrafie
§13 pkt. 2  (nie więcej niż 25 uczniów).

2.   Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, zwiększając liczbę uczniów  na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

3.   Liczba uczniów w oddziale klas I-III może być zwiększona nie więcej niż
o 2 uczniów.

4.   Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III zostanie zwiększona, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela.

5.   Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono, może funkcjonować ze zwiększoną liczba uczniów w ciągu całego roku szkolnego.

6.     Podział na grupy jest obowiązkowy w klasach IV – VI na zajęciach
z języków obcych i
informatyki w oddziałach liczących powyżej
25 uczniów.

7.     W klasach IV – VI liczących mniej niż 24 uczniów można dokonać podziału na grupy po zapewnieniu środków finansowych przez organ prowadzący szkołę.

8.     Zajęcia wychowania fizycznego w klasach IV – VI prowadzone są w grupach liczących nie mniej niż 12 uczniów i nie więcej niż 26 uczniów oddzielnie
z chłopcami
i dziewczętami.

9.     Dla klas I – III  w ramach zajęć wychowania fizycznego organizowana jest nauka pływania na basenie. Bezpieczeństwo uczniów oraz zasady uczestnictwa w zajęciach na basenie określają odrębne przepisy.

10. W szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia nadobowiązkowe, koła zainteresowań,
zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły.
Czas trwania zajęć wynosi 45 lub 60 minut.

11. Szkoła otacza opieką uczniów w czasie obowiązkowych
i nadobowiązkowych zajęć lekcyjnych organizowanych na jej terenie.

12. Budynek i teren szkoły objęte są nadzorem kamer w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

13. W czasie przerw przed- i międzylekcyjnych uczniowie znajdują się
pod opieką nauczycieli dyżurujących w budynku i na placu szkolnym.

14. Podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych na boisku szkolnym
za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci przebywających na boisku poza zajęciami lekcyjnymi, dodatkowymi oraz zajęciami świetlicowymi.

15. Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, którzy po skończonych zajęciach lekcyjnych lub nadobowiązkowych przebywają na jej terenie.
Za bezpieczeństwo uczniów przed zajęciami dodatkowymi i po ich zakończeniu odpowiadają rodzice.

                                                            

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

§ 16

1. W szkole organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest z inicjatywy:

1)      ucznia,

2)      rodziców ucznia,

3)      nauczyciela, grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia
z uczniem,

4)      poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

3.  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:

  

1)    nauczyciele,

2)    wychowawcy grup wychowawczych,

3)    specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

4. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom:

1)      zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

2)      zajęcia rozwijające uzdolnienia,

3)      klasy integracyjne,

4)      zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne,

5)      porady i konsultacje.

5. Zadania Dyrektora szkoły w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

1)      organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,

2)      tworzy zespół, który planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi,

3)      wyznacza koordynatora prac zespołu lub zespołów,

4)      otrzymuje brzmienie: na podstawie zaleceń zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą  realizowane w ramach
40-godzinnego czasu pracy nauczyciela,

5)      informuje na piśmie rodziców ucznia o ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy  będą realizowane,

6)      powyższe ustalenia wpisuje do kart indywidualnych potrzeb ucznia oraz umieszcza datę i podpis,

7)      informuje rodziców o terminie spotkania zespołu,

8)      wnioskuje o udział w spotkaniu zespołu przedstawicieli PPP, w tym poradni specjalistycznej,

9)      przyjmuje przedstawioną przez zespół kartę indywidualnych potrzeb ucznia po każdym spotkaniu zespołu,

10)  decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie oceny zespołu dokonanej na wniosek rodziców, nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub zajęcia terapeutyczne.

6.  Zadania nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

  1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokajania,

  2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.

7.  Organizację i  zadania zespołu do spraw udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej   określa odrębny dokument.

§ 17

Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładu kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne. Pisemne porozumienie zawiera Dyrektor z zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 18

1.  W szkole działa świetlica  szkolna.

2.  Dla uczniów klas 0 – III, których oboje rodziców pracuje i wyraża potrzebę, szkoła organizuje zajęcia świetlicowe w godzinach od 6.30 do 17.00. Poza tymi godzinami wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci.

3. W indywidualnych przypadkach ze świetlicy mogą korzystać uczniowie
z  niepełnosprawnością
z klas IV – VI.

   

4. Do świetlicy, w pierwszej kolejności, przyjmowane są dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych, wychowawczo-zaniedbanych.

5.     Świetlica prowadzi zajęcia w grupach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

6. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki

wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej
i rekreacji.

7.  Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin.

§ 19

1.  W szkole funkcjonuje stołówka  prowadząca dożywianie dzieci na podstawie listy MOPS oraz listy ustalonej przez pedagoga szkoły i wychowawców klas.

2.  Rodzice dzieci nieobjętych bezpłatnym dożywianiem mogą skorzystać
z płatnych obiadów.

3.  Regulamin stołówki szkolnej określają odrębne przepisy.

§ 20

1.  W szkole funkcjonuje biblioteka z czytelnią.

2. Do zadań biblioteki należy w szczególności:

1) gromadzenie księgozbioru, czasopism metodycznych, kulturalno-oświatowych, popularnonaukowych i innych materiałów pomocniczych (w tym multimedialnych) służących do realizacji zadań szkoły,

2) upowszechnianie literatury i inspirowanie czytelnictwa przez np.: konkursy,

     wystawy, imprezy czytelnicze,

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,

4) realizowanie programu przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,

  5) włączanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w pracach biblioteki,

  6) popularyzowanie księgozbioru pedagogicznego wśród rodziców.

3. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

 

1) gromadzenie, przechowywanie i konserwacja materiałów bibliotecznych,

2) opracowywanie zgromadzonych materiałów,

3) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,

4) informowanie o zawartości zbiorów bibliotecznych oraz udzielanie fachowej pomocy w korzystaniu z nich,

5) prowadzenie zajęć  przysposobienia czytelniczego,

6) organizowanie konkursów czytelniczych,

7) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa
w poszczególnych
klasach.

4. Godziny pracy biblioteki i czytelni są dostosowane do tygodniowego rozkładu zajęć w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów.

5. Organizacje pracy biblioteki oraz szczegółowe zasady korzystania z jej zbiorów określa Regulamin Biblioteki.

                                                                  

§ 21

Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji
w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

Rozdział VI

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

Nauczyciele

§ 22

1.  Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych kieruje się
dobrem uczniów, realizuje cele i zadania szkoły, dba
o zdrowie i bezpieczeństwo
powierzonych opiece dzieci.

2.  Do zadań nauczycieli należy w szczególności:

  1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

  2) zapewnienie higienicznych warunków pracy,

  3) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego,

4) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów,

5) pomoc w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

6) bezstronne i obiektywne ocenianie,

7) szanowanie godności osobistej uczniów,

8) dbanie o powierzone pomieszczenia, pomoce naukowe i sprzęt szkolny,

9) aktualizowanie wiedzy merytorycznej i dydaktycznej, zapoznawanie się
z aktualnym stanem
prawa oświatowego.

3. Nauczycieli obowiązuje przestrzeganie uchwał Rady Pedagogicznej,
a także zachowanie
tajemnicy służbowej, w tym nieujawnianie spraw omawianych na posiedzeniach rad, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Wychowawca

§ 23

1. Dyrektor szkoły powierza opiekę nad oddziałem jednemu nauczycielowi wychowawcy.

2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowywania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2) integrowanie zespołu klasowego,

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniowskim oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,

4) kultywowanie tradycji szkolnych,

5) inicjowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,

6) otaczanie opieką uczniów uzdolnionych,

7) wspieranie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej,

8) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi
i koordynując
działania wychowawcze,

9) współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań, a także szczególnych uzdolnień uczniów,

10) czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego,

11) informowanie rodziców o wszystkich sprawach dotyczących życia szkolnego ucznia,                    

12) organizowanie zebrań oraz  z rodzicami,

13) prowadzenie dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa) zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku:

1) złożenia przez Radę Rodziców uzasadnionego wniosku do Dyrektora szkoły po

     sprawdzeniu jego zasadności,

2) umotywowanego wniosku nauczyciela wychowawcy.

Pedagog szkolny

§ 24

1. W szkole utworzone jest stanowisko pedagoga.

2. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

1) rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych
i psychofizycznych
uczniów,

2) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców, nauczycieli,

3) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających
z programu
wychowawczego szkoły oraz szkolnego programu profilaktyki,
w stosunku do uczniów, z
udziałem rodziców  i nauczycieli,

4) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów klasowych nauczycieli i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu profilaktyki,

5) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

6) udzielanie rodzicom porad w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych,

7) współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, kuratorem sądowym oraz policją w zakresie przewidzianym w przepisach dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

8) informowanie uczniów i rodziców o instytucjach udzielających pomocy uczniom, których prawa są naruszane,

9) popularyzacja wśród nauczycieli i rodziców wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej dzieci,

10) rozpoznawanie środowisk zagrożonych patologią społeczną oraz prowadzenie ewidencji uczniów z tych środowisk.

§ 25

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych mogą

    tworzyć zespół przedmiotowy.

2. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują w szczególności:

  1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji

      programów nauczania,

  2) korelowanie działań edukacyjnych i wychowawczych, w tym również
   w zakresie realizacji
ścieżek edukacyjnych,

  3) wybór programów nauczania,

4) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobów        badania wyników nauczania,

5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz pomocy   dla początkujących nauczycieli,

  6) opiniowanie innowacyjnych i autorskich programów nauczania.

3. Dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania szkoły Dyrektor może tworzyć

   szkolne zespoły problemowo-zadaniowe.

§ 26

1. Szkoła otacza opieką uczniów w czasie zajęć obowiązkowych
i nadobowiązkowych,
lekcyjnych i pozalekcyjnych.

2. Nauczyciel  w czasie tych zajęć zobowiązany jest do:

1) stałej opieki i kontroli miejsc, w których prowadzi zajęcia, a  dostrzeżone zagrożenia usuwa lub niezwłocznie zawiadamia Dyrektora szkoły,

  2) sprawdzania obecności uczniów i odnotowywanie tego faktu w dzienniku lekcyjnym/ pozalekcyjnym.

3. Nauczycielowi nie wolno:

1) pozostawić uczniów bez opieki,

2) usunąć ucznia z pomieszczenia, w którym prowadzi zajęcia,

3) wysyłać ucznia poza teren szkoły podczas zajęć lub przerw.

4. Opiekunowie klaso-pracowni przyrody, informatyki oraz pomieszczeń sportowych opracowują odpowiednie regulaminy zawierające zasady korzystania
z urządzeń.

5. Przy wyjściu lub wyjeździe z uczniami poza teren szkoły, w obrębie miasta Gdańska, na zawody, wycieczki, imprezy itp. zapewnia się przynajmniej jednego opiekuna dla grupy 30 uczniów: o ile grupa ta korzysta z miejskich środków komunikacji, opieka winna być zwiększona w zależności od odległości i wieku uczniów.

6. Przy wyjeździe z uczniami poza miasto Gdańsk zapewnia się jednego opiekuna dla grupy 15 uczniów.

7. Liczebność grup na biwakach  nie powinna przekraczać 10 uczestników na jednego wychowawcę.

8. Wszystkie wycieczki wymagają akceptacji Dyrektora szkoły na druku „Karta wycieczki”.

§ 27

1.  Obowiązkiem nauczycieli jest pełnienie dyżurów.

2.  Plan i sposób pełnienia dyżurów przed- i międzylekcyjnych ustala Dyrektor

     szkoły.

3.  Do zadań nauczyciela dyżurnego należy w szczególności:

  1) zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach przebywania uczniów,

  2) zapobieganie niewłaściwym zachowaniom i konfliktom, ingerencja
w skrajnych
przypadkach,

  3) organizowanie pierwszej pomocy poszkodowanym w razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku,

  4) przeciwdziałanie wszelkim przejawom dewastacji i wandalizmu.

4.  Za nauczyciela nieobecnego dyżur pełni nauczyciel zastępujący.

5.  Szczegółowe zasady pełnienia dyżurów określa Regulamin pełnienia dyżurów.

§ 28

1.  Zasady i warunki zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły określają odrębne przepisy.

2.  Zakres czynności pracowników administracji i obsługi określa Dyrektor szkoły.

3.  Prawa i obowiązki pracowników szkoły niewymienione w statucie są zbieżne 
z aktami
wyższej rangi obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział VII

Uczniowie szkoły

§ 29

1.  Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa.

2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

3.  Do szkoły podstawowej przyjmuje się:

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

2) na prośbę rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem, jeśli w odpowiedniej

     klasie są wolne miejsca.

4. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

5. Za spełnienie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży z upośledzeniem  w stopniu znacznym w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Na wniosek rodziców Dyrektor szkoły, w której obwodzie mieszka dziecko, może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego warunki. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły podstawowej lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzanych przez szkołę.

7. W sytuacji powrotu dziecka z zagranicy Dyrektor szkoły powołuje komisję kwalifikującą dziecko do odpowiedniego oddziału.

Prawa uczniów

§ 30

1. Uczniowie są współgospodarzami szkoły, wpływają na jej życie, a przez swoich

    przedstawicieli uczestniczą w tworzeniu programu wychowawczego szkoły
i
są współodpowiedzialni za jej organizację.

2. Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny   umysłowej,

2) jawnej i obiektywnej oceny,

3)uzyskania informacji na temat kryteriów i zasad oceniania, klasyfikowania
   i promowania
zawartych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania,

4) pomocy w nauce oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

5) do bycia poinformowanym o przewidywanych semestralnych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych na miesiąc przed wystawieniem ocen,

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7) uczestniczenia w konkursach, zawodach sportowych i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,

8) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej,

9) poszanowania swej godności, przekonań i własności,

10) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra    innych osób,

11) nauki religii i/lub etyki w szkole na podstawie pisemnej deklaracji rodziców lub opiekunów,

12) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,

księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych,

13) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania

się w organizacjach działających w szkole,

14) informacji o przysługujących mu prawach oraz o sposobach postępowania
w przypadku ich
  naruszenia,

15) zachowania tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego oraz poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.

16) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z zastrzeżeniem, że:

a) w roku szkolnym 2015/2016 – dotyczy uczniów klas I, II i IV

b) w roku szkolnym 2016/2017 – dotyczy uczniów klas I, II, III, IV, V.

3. Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową, pod opieką wychowawcy, opiekuna samorządu organizować imprezy klasowe i szkolne:

1) Dzień Wiosny,

2)  Dzień Dziecka i Sportu,

3) imprezy klasowe: andrzejki, mikołajki, walentynki itp.

4) wybory do samorządu.

4. Uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza
i Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia,
do nauczania
indywidualnego w domu lub na terenie szkoły.

5. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego – zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań.

6. Przed dłuższymi przerwami (święta, ferie zimowe) nauczyciele nie zadają prac domowych.

7. W ciągu jednego tygodnia mogą być przeprowadzone co najwyżej 3 sprawdziany lub prace klasowe.

8. W ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian lub jedna klasówka.

9.Pisemny sprawdzian wiadomości z ostatniego tematu zajęć tzw. „ kartkówka” nie musi być zapowiedziana.

Obowiązki uczniów

§ 31

1. Uczeń  ma obowiązek :

1)    przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz obowiązujących
w szkole regulaminów,

  2)  systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,

  3)  starannie przygotowywać  się do zajęć i wykonywać pracę domową,

  4)  uzupełniać braki w wiadomościach spowodowane absencją,

  5)  dbać o honor i tradycję szkoły,

6)  podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora szkoły,  nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,

  7) szanować  godność osobistą, dobre imię i własność innych osób,

  8) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
i innych
pracowników szkoły,

  9) przestrzegać zasad bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole i w czasie wyjść poza szkołę oraz zgłaszać zauważone zagrożenia nauczycielom lub dyrekcji szkoły,

10) przeciwstawiać się przejawom brutalności,

11) przestrzegać zasad higieny osobistej i dbać o swój wygląd,

12) zmieniać w szkole buty,

13) uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu

      i zdrowiu,

14) uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw,

14) dbać o mienie szkoły, utrzymywać czystość i porządek na terenie szkoły,

15) naprawiać wyrządzone szkody materialne,

16) uczeń ma obowiązek posiadania przy sobie dzienniczka, jako dokumentu umożliwiającego kontakt ze szkołą; wszystkie zwolnienia powinny być odnotowane w dzienniczku,

17) zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica lub opiekuna,

18) uczeń ma obowiązek dostarczyć usprawiedliwienie każdej nieobecności
w terminie trzech
dni roboczych od dnia powrotu do szkoły:

a)     po tym terminie nieobecności uznawane są przez nauczyciela za nieusprawiedliwione,

b)    w przypadku nieobecności ucznia w szkole powyżej 7 dni rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek poinformować szkołę
o przedłużającej się nieobecności dziecka.

19)  uczeń może być zwolniony przez Dyrektora szkoły z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, a nie jak dotychczas z całych zajęć wychowania fizycznego.

2. Strój szkolny.

1)      szkoła nie posiada jednolitego stroju uczniowskiego. Na co dzień obowiązuje schludny i stosowny do sytuacji strój, w stonowanej kolorystyce, niewyzywający. Uczniowie nie mogą przychodzić do szkoły z farbowanymi  włosami, w makijażu, z pomalowanymi paznokciami.

2)      na wszelkiego rodzaju uroczystości szkolne obowiązuje strój galowy: dziewczęta – biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica, chłopcy – biała koszula i granatowe lub czarne spodnie,

3)      notoryczny brak stroju galowego będzie jednym z elementów wpływających na obniżenie oceny ze sprawowania.

3.     Uczeń ma obowiązek wyłączania telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na czas pobytu w szkole, z wyłączeniem sytuacji, w których uzyskał zgodę wychowawcy lub Dyrektora szkoły. W razie niezastosowania się ucznia do ww. zakazu nauczyciel ma prawo odebrać telefon (inne urządzenie elektroniczne) i  zdeponować w sekretariacie szkoły. Sprzęt zostanie zwrócony rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia.

4.       Niedopuszczalne jest, aby uczniowie spędzali przerwy, grając w gry, wykorzystując do tego  telefony lub inny sprzęt elektroniczny.

5.       Uczeń nie może przynosić do szkoły napojów energetyzujących, dopalaczy
i innych używek.

6.       Niestosowanie się do ww. zasad będzie skutkowało obniżeniem oceny
ze sprawowania.

§ 32

1. Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia, za dzielność
i odwagę uczeń
może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody :

1) pochwałę wychowawcy wobec klasy,

2) pochwałę Dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli,

3) list pochwalny do rodziców,

4) nagrodę rzeczową,

5) dyplom uznania,

6) jednorazowe stypendium,

7) świadectwo z wyróżnieniem.

2. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

§ 33

1. Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia oraz innych postanowień Statutu Szkoły uczeń może być ukarany w następujący sposób:

1) upomnieniem ustnym  wychowawcy klasy,

2) upomnieniem lub naganą Dyrektora szkoły,

3) zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz,

4) przeniesieniem do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty i Dyrektora drugiej

     szkoły.

2. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem
o przeniesienie
ucznia do innej szkoły. O przeniesieniu ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy:

1) notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane

     w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów;

2) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu

     i życiu innych uczniów,

3) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia,    zastraszanie.

3. Od nałożonej przez wychowawcę kary, uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele samorządu szkolnego mogą, w formie pisemnej, odwołać się do Dyrektora szkoły
w terminie 2 dni od uzyskania kary.

4. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i przewodniczącym samorządu uczniowskiego rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia:

1) oddalić odwołanie, podając pisemne uzasadnienie,

2) odwołać karę,

3) utrzymać w mocy nałożoną karę.

5. Od decyzji podjętej przez Dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.

7.   Dyrektor szkoły informuje rodziców lub prawnych opiekunów ucznia
o przyznanej mu
nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

Rodzice

§ 34

1. Rodzice mają prawo do:

  1) zapoznania się z zapisami Statutu Szkoły,

  2) zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły oraz danej klasy, do której uczęszcza ich dziecko,

  3) uzyskania informacji na temat kryteriów i zasad oceniania, klasyfikowania
i promowania
zawartych w wewnątrzszkolnym ocenianiu,

  4) uzyskania w indywidualnej rozmowie z wychowawcą i nauczycielem uczącym rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów
i trudności w nauce,

  5) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,

  6) uczestniczenia w planowaniu i organizowaniu życia klasy i szkoły,

  7) uczestniczenia w egzaminie klasyfikacyjnym dziecka.

2. Rodzice mogą mieć wpływ na zmianę wychowawcy, jeżeli złożą na piśmie do Dyrektora szkoły uzasadniony wniosek, który będzie wyrażał wolę więcej niż połowy rodziców uczniów danej klasy.

3. Rodzice zobowiązani są do:

  1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

  2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, z wyjątkiem przypadku kiedy dziecko realizuje obowiązek szkolny poza szkołą,

  3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających mu przygotowanie się do zajęć szkolnych,

  4) uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy lub ustalenia terminu  indywidualnego spotkania z wychowawcą,

  5) współpracy z nauczycielami oraz innymi pracownikami szkoły w celu osiągnięcia wspólnych celów edukacyjnych i wychowawczych,

   6) naprawiania szkód materialnych wyrządzonych przez dziecko lub pokrycia kosztów naprawy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

4. Rodzice usprawiedliwiają  nieobecność dziecka na zajęciach szkolnych:

  1) usprawiedliwienie powinno mieć formę pisemną,

  2) usprawiedliwienie powinno zawierać:

    a. datę usprawiedliwionej nieobecności,

b. jej wymiar (w dniach lub godzinach w przypadku nieobecności na części      zajęć),

    c. przyczynę,

   d. wyraźny podpis jednego z rodziców.

  3) Zasady określone w punktach 4.1 i 4.2 obowiązują również  w przypadku wyprzedzającego zwalniania ucznia z zajęć lekcyjnych.

  4) Uczeń ma obowiązek dostarczyć usprawiedliwienie w ciągu trzech dni po powrocie do szkoły.

  5) Jeżeli nieobecność ucznia trwa dłużej niż tydzień, rodzice mają obowiązek powiadomić wychowawcę klasy o przyczynach absencji dziecka w szkole.

5. W sytuacjach tego wymagających nauczyciele, wychowawcy i rodzice mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego i innych specjalistów zatrudnionych
w szkole.

Rozdział VIII

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

(ustalony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 7 września 2004 r.)

§ 34

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach

     w tym zakresie,

2) motywowanie ucznia do dalszej pracy,

3) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
o postępach,
trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji pracy dydaktyczno- wychowawczej.

2. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry:

1) semestr pierwszy trwa od 01 września do 15 stycznia,

2) semestr drugi rozpoczyna się 16 stycznia i kończy się po 20 czerwca.

3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanych programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

  

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o zasadach oceniania zachowania.

5. Oceny powinny mieć cechy jawności, systematyczności i motywacji.

6. Zasady oceniania z religii określają odrębne przepisy.

7. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, dostosować wymagania edukacyjne do możliwości i potrzeb  ucznia.

8. Miesiąc przed zakończeniem klasyfikacji śródrocznej i rocznej rodzice na spotkaniach z wychowawcą są informowani o przewidywanych ocenach
z poszczególnych
przedmiotów.

9. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

10. Po uzyskaniu oceny niedostatecznej z pracy pisemnej (sprawdzianu) uczeń ma prawo do jednokrotnego sprawdzianu poprawkowego w terminie określonym  przez nauczyciela.

11. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

12. Uczeń i jego rodzice mają prawo zgłoszenia do Dyrektora szkoły zastrzeżeń, jeżeli  uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z WSO. Zastrzeżenie można składać na piśmie od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

13. Ustalenie rocznej oceny zachowania następuje w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń.

14. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona do wglądu uczniom lub jego rodzicom.

15. Uchylony

§ 35

1. W klasach I – III  śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową.

1.     Bieżące osiągnięcia ucznia klas I – III nauczyciel odnotowuje, stosując zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną system zawarty w WSO.

3. Na koniec semestru nauczyciel sporządza kartę oceny opisowej, która jest jednocześnie informacją dla rodziców o postępach dziecka.

4. Począwszy od klasy IV oceny ustala się według skali:

  1) stopień celujący – 6,

  2) stopień bardzo dobry – 5,

  3) stopień dobry – 4,

  4) stopień dostateczny – 3,

  5) stopień dopuszczający – 2,

  6) stopień niedostateczny – 1.

5. Oceny bieżące mogą być wyrażone stopniem, słowem (pochwałą, uwagą), dopuszcza się stosowanie znaków „+” lub „-” (za wyjątkiem ocen celujących
i niedostatecznych).

6. W klasach integracyjnych uczniom o specjalnych wymaganiach edukacyjnych nauczyciel przedmiotu wystawia ocenę w porozumieniu z nauczycielem wspomagającym.

7. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:

  1) prace klasowe – obejmujące treść całego działu (lub dużą część działu),

  2) testy,

  3) kartkówki z trzech ostatnich lekcji,

  4) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji,

  5) sprawdziany,

  6) wypowiedzi ustne,

  7) prace w zespole,

  8) testy sprawnościowe,

  9) prace plastyczne i techniczne.

§ 36

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia
w szczególności:

  1) stosunek do nauki,

  2) frekwencję,

  3) dbałość o wygląd zewnętrzny,

  4) sumienność, poczucie odpowiedzialności,

  5) takt i kulturę osobistą,

  6) dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych,

  7) postawę społeczną ucznia,

  8) postawę wobec nałogów i uzależnień.

2. Śródroczną i roczną ocenę zachowania, począwszy od klasy IV ustala się według następującej skali:

  1) wzorowe,

  2) bardzo dobre,

  3) dobre,

  4) poprawne,

  5) nieodpowiednie,

1)    naganne.

3. W klasach I-III oceny zachowania są ocenami opisowymi.

§ 37

1.     Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej,
jeśli jego osiągnięcia
w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

2.     W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia,
Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy
I – III
na wniosek wychowawcy klasy  oraz po zasięgnięciu  opinii rodziców lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

2.     Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału
albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II  do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania  dwóch klas.

3.     O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym  postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

4.     O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe
w stopniu umiarkowanym lub znacznym  postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

5.     Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe
od niedostatecznej.

7. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyskał w wyniku  klasyfikacji rocznej średnią ocen wszystkich przedmiotów co najmniej 4,75
i co najmniej
bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczeń otrzymuje świadectwo
z biało-czerwonym paskiem.

8.     Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu  do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

9.     Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej  uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch przedmiotów może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

10. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej.

11. Termin egzaminu ustala Dyrektor szkoły. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

12.   Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może raz
w
ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego z zajęć edukacyjnych.

13. Uchylono

14. Warunkową promocję odnotowuje się w arkuszu ocen i na świadectwieUchwałą rady pedagogicznej z dnia ............ uczeń promowany warunkowo do

  klasy...........”.

15. Na prośbę rodziców i w oparciu o opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej można wydłużyć etap edukacyjny. Wydłużenie etapu edukacyjnego określają odrębne przepisy.

§ 38

1. Szczegółowe zapisy dotyczące oceniania zawarte są w odrębnym dokumencie

    pod nazwą Wewnątrzszkolny System Oceniania.

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania podlega ewaluacji. O zmianach uczniowie

    i ich rodzice będą powiadomieni.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 39

Szkoła używa pieczęci urzędowej i stempla według ustalonego wzoru.

§ 40

1. Odrębne przepisy określają:

  1) używanie i przechowywanie pieczęci,

  2) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji,

  3) zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej,

  4) zasady ubiegania się o sztandar i godło szkoły.

§ 41

1. Procedura powiadamiania rodziców o ważnych decyzjach dotyczących placówki

(np. o zamiarze likwidacji szkoły):

  1) organ prowadzący szkołę w porozumieniu z Dyrektorem szkoły ustala datę
i godzinę spotkania ogólnego przedstawiciela organu prowadzącego z rodzicami uczniów tej szkoły,

  2) Dyrektor szkoły powiadamia o terminie spotkania wychowawców klas
i zobowiązuje
ich do zorganizowania spotkań, na których rodzice zostaną poinformowani o terminie spotkania ogólnego; rodzice podpisują listę obecności, potwierdzającą przyjęcie informacji do wiadomości,

  3) na spotkaniu ogólnym przedstawiciel organu prowadzącego przekazuje obecnym rodzicom decyzję. Ze spotkania sporządzany jest protokół, do którego załącza się listę obecnych na spotkaniu osób.

   
© RM 2017